singapore.jpg

仁波切教学行程

《大乘庄严经论》第二讲

Date:
18 - 20 May 2019
At:
新加坡

《大乘庄严经论》(梵语:Mahāyāna-sūtrālamkāra-kārikā),为弥勒五论之一。是无着上升到兜率天请弥勒所说,一般认为古印度高僧无着所撰写的一部经论,是阐扬佛教唯识与菩萨道哲学的文献。该论以瑜伽师地的角度阐明菩萨道的见、修、行、道,因何发菩提心及发心后的修持方式。论述菩萨发心、修行以及相应修行的法门、大乘佛教要则等。

宗萨钦哲仁波切佛法开示

《大乘庄严经论》第二讲

时间:2019年5月18-20日

              5/18: 10:00 – 16:00

              5/19: 10:00 – 16:00

              5/20: 9:30 – 11:30

报名:https://dkr2019.peatix.com (4/18上午10点起)

咨询: dharmaspore@gmail.com